Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij informację o plikach cookies

Dodajesz ogłoszenie jako niezalogowany. By ogłoszenie zachowało się w Twoich ogłoszeniach, zaloguj się.

Wybierz kategorię:
Tytuł:
Pozostało znaków: 100
Opis:
Pozostało znaków: 2000
Ważne przez:
Cena: zł     do negocjacji
KONTAKT
Telefon:
E-mail:
ZDJĘCIA
Dodaj zdjęcia:

Max. ilość zdjęć: 5. Pierwsze dodane zdjęcie będzie zdjęciem tytułowym.

 
 
Wypromuj swoje ogłoszenie (opcjonalnie)
 
Twoje ogłoszenie będzie pokazywane na górze kategorii i w wynikach wyszukiwania (zobacz przykład).
Cena: 5zł/7dni
 
Twoje ogłoszenie będzie pokazane na stronie głównej oraz na stronach ogłoszeń Twojej kategorii w sekcji "Polecane ogłoszenia w tej kategorii" (zobacz przykład)
Cena: 15zł/7dni
Regulamin serwisu TuRzeszów.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY
„turzeszow.pl”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis internetowy „turzeszow.pl\" dostępny pod adresem http://www.turzeszow.pl

2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

3. Serwis internetowy www.turzeszow.pl udostępnia Użytkownikowi możliwość bezpłatnego (ogłoszenie standardowe) jak i odpłatnego (ogłoszenie promowane) czasowego zamieszczania ogłoszeń sprzedaży, wynajmu lub zamiany w określonym czasie (7 lub 14 dni dni) z terenu Rzeszowa oraz woj. Podkarpackiego.

4. Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem.

5. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

6. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

7. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.

8. Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Usługodawcy; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Usługodawcy, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione i spotka się z natychmiastową reakcją Usługodawcy, z pociągnięciem naruszającego prawa Usługodawcy do nazwy i logo do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.

9. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Usługodawcę, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Usługodawcy. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu w/w. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją Usługodawcy, z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawrze w tym zakresie odrębne umowy.

11. Użytkownik zamieszczający w Serwisie treści w formie wypowiedzi tekstowych, lub inne materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę. Użytkownik, który zamieszcza w Serwisie wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę tej osoby, lub, jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, jej przedstawiciela ustawowego, na rozpowszechnianie wizerunku w ramach Serwisu.

12. Serwis turzeszow.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje zawarte pomiędzy użytkownikami.

13. Serwis turzeszow.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolność Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Serwis turzeszow.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

14. Serwis turzeszow.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego portalu turzeszow.pl.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

II. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU; ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM, TREŚCI NIEDOZWOLONE W SERWISIE

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

1) połączenie z siecią Internet;

2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

3) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

4) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

2. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.

3. Usługodawca w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

4. Każdy Użytkownik, który powziął wiedzę o umieszczeniu w Serwisie materiałów o bezprawnym charakterze jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.

5. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie danych zawierających numery rachunków bankowych.

6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazu, o którym mowa w ust. 5 Usługodawca ma prawo, bez zawiadomienia Użytkownika i według własnego uznania, usunąć z Serwisu dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, lub usunąć Profil Użytkownika.

III. REJESTRACJA

1. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie, dobrowolnie i nieodpłatnie dokonać rejestracji w Serwisie, przed jej rozpoczęciem, wypełniając dostępny w Serwisie formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres email, hasło (minimum 6 znaków), miejscowość zamieszkania, rok urodzenia, płeć oraz akceptując regulamin, a także, w przypadku osób fizycznych, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę.

2. Po dokonaniu rejestracji Usługodawca zakłada dla Użytkownika Profil.

3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

b) przystępuję do korzystania z usług Serwisu dobrowolnie,

c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem Serwisu,

d) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,

e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w pkt. III, ust. 2 niniejszego Regulaminu,

g) wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuję do Serwisu dobrowolnie,

h) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych (reklam oraz nowości) Serwisu i jego kontrahentów.

i) podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne.

4. Każda osoba z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

5. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi:

a) w przypadku Użytkowników zarejestrowanych - po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z serwisu;

b) w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych - po wypełnieniu formularza ogłoszenia, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z serwisu.

6. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony.

IV. UŻYTKOWNIK

1.       Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.       Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego, zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.

3.       Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).

4.       Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.       Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji turzeszow.pl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

6.       Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

7.       Portal turzeszow.pl przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza iż zgadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa użytkownik.

8.       Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.

9.       Użytkownik publikuje w serwisie turzeszow.pl wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność - serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych osobowych zamieszczonych przez użytkowników.

10.   Użytkownik skorzystać może z promocji ogłoszenia:

a) Ogłoszenie GALERIA KATEGORII - ukazujące się zawsze na początku kategorii, w której zostało , wraz z innymi promowanymi ogłoszeniami, i odznaczone jest jako ogłoszenie polecane za pomocą szarego paska pod zdjęciem tytułowym ogłoszenia ;

b) Ogłoszenie GALERIA STRONA GŁÓWNA - ukazujące się rotacyjne na stronie głównej Serwisu oraz zawsze na początku kategorii, w której zostało wystawione zostało , wraz z innymi promowanymi ogłoszeniami, i odznaczone jest jako ogłoszenie polecane za pomocą szarego paska.

c) Post na Facebooku – wyświetlenie ogłoszenia na fanpage’u turzeszow.pl na Facebooku

Promocja ogłoszenia jest płatna. Płatność dokonywana jest zgodnie z cenami ogłoszeń podanymi na Serwisie.

Promocja ogłoszenia trwa 7 dni od chwili jej wykupienia.

V. PŁATNOŚĆ PROMOCJI OGŁOSZENIA

1.       Użytkownik dokonuje płatności promocji ogłoszenia z góry.

2.       Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu ogłoszenia.

3.       Opłata za zamieszczenie ogłoszenia odbywa się za pomocą firmy serwisu przelewy24.pl . Regulamin usług znajduje się pod adresem www.przelewy24.pl

4.       W przypadku usunięcia Konta użytkownika i/lub ogłoszenia z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w pkt. 2, ust. 2 niniejszego Regulaminu, uiszczona kwota za zamieszczenie ogłoszenia promowanego (płatnego) nie ulega zwrotowi.

5.       Użytkownik może umieścić dowolną ilość ogłoszeń, jednakże to samo ogłoszenie można umieścić tylko raz. Powtórne zamieszczenie ogłoszenia może nastąpić po skasowaniu wcześniejszego.

6.       Umieszczenie wielu ogłoszeń o tej samej lub podobnej treści w danym dziale lub w różnych działach spowoduje ich usunięcie.

7.       Zabrania się wystawiania nieaktualnych ogłoszeń.

8 . Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.

9. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń, których:

        - treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;

        - treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;

        - treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;

        - treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć załączanych do ogłoszeń);

        - treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);

        - treść ogłoszenia oferuję prace w charakterze: – odbierania e-maili reklamowych – wypełnianie ankiet przez internet – zapisywanie się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;

        - treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;

        - treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży towarów i usług

        - treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;

        - treść oferuje sponsoring, odpłatne i nieodpłatne usługi seksualne;

        - treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;

        - treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby.

        - treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne.

10. Zabrania się umieszczania:

        - ogłoszenia zawierające treści pornograficzne (również zdjęcia),

        - ogłoszenia, których treść jest wulgarna,

        - ogłoszenia zawierające treści oraz zdjęcia łamiące prawo obowiązujące w Polsce

    W kategorii „Praca - oferty”:

        - zabrania się umieszczania ogłoszeń dotyczących świadczenia usług seksualnych, erotycznych i towarzyskich,

        - administracja portalu turzeszow.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń o niskiej wiarygodności.

    W kategorii „Praca - oferty” (dotyczy firm i instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, rekrutacyjnym i konsultingowym) kilkakrotne dodanie ogłoszeń bez zaznaczenia tej w/w opcji, powoduje zablokowanie możliwości dodawania ogłoszeń do serwisu. Ewentualne płatności za wyróżnienie ogłoszeń, nie będą zwracane.

    W kategorii „Zwierzęta” blokowane będą ogłoszenia, które w przypadku ofert sprzedaży nie będą zawierały informacji o zarejestrowanej hodowli, z której pochodzą zwierzęta. Zapis ten wynika z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i zakazuje sprzedaży psów i kotów nieposiadających rodowodu.

    Zabrania się oferowania psów i kotów jako darmowy dodatek do sprzedawanego przedmiotu.

10. W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, portal turzeszow.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.

11. W sytuacji, w której jedno ogłoszenie łamie regulamin – blokowane są wszystkie ogłoszenia wystawiającego je użytkownika. Jeśli na koncie wciąż dodawane będą ogłoszenia łamiące regulamin – portal turzeszow.pl ma prawo zablokować dane konto, bez informowania o tym użytkownika, a w konsekwencji także ograniczyć możliwość korzystania z serwisu ogłoszeniowego.

VII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie, w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez Usługodawcę.

2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celu dokonania Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usługi w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę obejmują: adres email, hasło, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

4. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić.

5. Usługodawca nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników umieszczonych przez nich w ich Profilach, przetwarza je, jako powierzone mu do przetwarzania.

6. W przypadku przekazania Usługodawcy przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Usługodawcę, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu.

7. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

VIII. REKLAMACJE

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Usługodawcę.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Usługodawcy: kontakt@turzeszow.pl. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, dokładny adres uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni, włączając w to przesłanie uczestnikowi zawiadomienia o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji.

5. Usługodawca informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

IX. USUNIĘCIE PROFILU, WYPOWIEDZENIE UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy usunięcia Profilu poprzez wysłanie wiadomości email zawierającej w treści takie żądanie na adres kontakt@turzeszow.pl z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie w formularzu rejestracyjnym, a Usługodawca ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Profil usunąć.

2. Żądanie Użytkownika usunięcia Profilu jest równoznaczne z żądaniem usunięcia z Serwisu wszystkich danych wprowadzonych w Serwisie przez Użytkownika.

3. Żądanie usunięcia Profilu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Usługodawcą.

4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Usługodawcę żądania, o którym mowa w ust. 1.

5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego Profil w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń.

6. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie ustępu poprzedzającego Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.

 

X. ZMIANY REGULAMINU

1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą email, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

XI. PRZERWY W DZIAŁANIU SERWISU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz za szkody poniesione przez Użytkowników z tego tytułu.

3. Serwis turzeszow.pl zastrzega sobie prawo zawieszenia działania serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres.

XII. BLOKADA KONTA

1. Usługodawca ma prawo zablokować Konto w przypadku, jeżeli Użytkownik:

1) podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego działanie, uniemożliwiające korzystanie z niego lub powodujące jego nieprawidłowe działanie a także obraźliwe dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,

2) narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu,

3) propaguje treści zabronione prawem lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,

4) nie stosuje się do upomnienia Usługodawcy w zakresie nienaruszania postanowień Regulaminu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a także w siedzibie Usługodawcy.

3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Usługodawcą a Partnerami wynikłych w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę usług w ramach Serwisu będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Rzeszowie.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
TuRzeszów na Facebooku
Schowek ogłoszeń
Przejdź do góry strony